ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาลัยน่าน (2558)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 39 หน่วยกิต
2551102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์      3(3-0-6)
2551103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์      3(3-0-6)
2551303 องค์การและการจัดการภาครัฐ      3(3-0-6)
2552101 การปกครองท้องถิ่นไทย      3(3-0-6)
2552306 การพัฒนาภาวะผู้นำ      3(3-0-6)
2553302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ      3(3-0-6)
2553310 ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร      3(3-0-6)
2554301 จริยธรรมสำหรับนักบริหาร      3(3-0-6)
2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์      3(3-0-6)
2561103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย      3(3-0-6)
2563301 แรงงานสัมพันธ์      3(3-0-6)
3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 30 หน่วยกิต
2552301 นโยบายสาธารณะและการวางแผน      3(3-0-6)
2552302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ      3(3-0-6)
2553313 การบริหารสำนักงานภาครัฐ      3(2-2-5)
2553314 การบริหารจัดการโครงการ      3(3-0-6)
2553317 งานสารบรรณและการบริหารงานพัสดุ      3(3-0-6)
2554902 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น      3(2-2-5)
2561301 กฎหมายแพ่ง:หลักทั่วไป      3(3-0-6)
2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง      3(3-0-6)
2562510 กฎหมายรัฐธรรมนูญ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 15 หน่วยกิต
2552401 การบริหารจัดการโครงการพัฒนาท้องถิ่น      3(3-0-6)
2552402 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น      3(3-0-6)
2553401 การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น      3(3-0-6)
2553402 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น      3(3-0-6)
2561302 กฎหมายอาญา 1      3(3-0-6)
2562308 กฎหมายอาญา 2      3(3-0-6)
2563307 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1      3(3-0-6)
2563308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2      3(3-0-6)
2563503 กฎหมายลักษณะพยาน      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 2553801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางรัฐประศาสนศาสตร์      1(0-2-1)
เลือก 2554801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์      6(0-36-0)
เลือก 2554802 สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu