ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 33 หน่วยกิต
5501202 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
5502101 พื้นฐานฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5503101 การจัดการพลังงานเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5511201 การเขียนแบบอุตสาหกรรม      3(2-2-5)
5511202 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน      3(1-4-4)
5511401 คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5511402 สถิติในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5513302 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5514312 การจัดการงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5542301 วัสดุอุตสาหกรรม      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 46 หน่วยกิต
5504904 โครงงานปริญญานิพนธ์ 2      3(1-4-4)
5541102 หลักการวาดภาพผลิตภัณฑ์      3(3-0-6)
5541103 องค์ประกอบศิลป์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์      3(3-0-6)
5541104 วิวัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์      3(3-0-6)
5541201 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์      3(3-0-6)
5541202 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์      3(2-2-5)
5542201 การยศาสตร์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์      3(3-0-6)
5542203 เทคนิคการทำหุ่นจำลอง      3(2-2-5)
5542205 เทคนิคการถ่ายภาพและการนำเสนอผลงาน      3(2-2-5)
5542401 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์      3(2-2-5)
5543201 ออกแบบบรรจุภัณฑ์      3(2-2-5)
5543301 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายใน      3(2-2-5)
5543303 ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อบุคคลพิการ      3(2-2-5)
5543401 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบผลิตภัณฑ์      3(2-2-5)
5543501 การออกแบบนิทรรศการและการตลาดผลิตภัณฑ์      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 12 หน่วยกิต
5542202 ออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น      3(2-2-5)
5542206 ออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้เมืองท่าเหนือ      3(2-2-5)
5542302 ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์      3(2-2-5)
5542303 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของล่นสำหรับเด็ก      3(2-2-5)
5543202 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง      3(2-2-5)
5543302 ออกแบบเครื่องประดับเมืองท่าเหนือ      3(2-2-5)
5543304 ตกแต่งภายในและฮวงจุ้ยเพื่อการออกแบบ      3(2-2-5)
5543502 การโฆษณาในงานออกแบบผลิตภัณฑ์      3(2-2-5)
5543503 ผลงานและการนำเสนอผลงาน      3(2-2-5)
5544901 สัมมนาและการจัดนิทรรศการในการออกแบบผลิตภัณฑ์      3(2-2-5)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 5544801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์      1(1-0-2)
เลือก 5544804 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์      6(0-36-0)
เลือก 5544805 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1      6(0-36-0)
เลือก(เทียบโอน) 5544803 กรณีศึกษาทางวิชาชีพเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์      3(0-6-3)
เลือก(เทียบโอน) 5544806 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2      3(0-18-0)
เลือก(เทียบโอน) (สหกิจ) 5544804 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu