ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาพื้นฐาน      จำนวน 36 หน่วยกิต
5501202 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์      3(3-0-6)
5502101 พื้นฐานฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5503101 การจัดการพลังงานเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5511201 การเขียนแบบอุตสาหกรรม      3(0-6-3)
5511202 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน      3(0-6-3)
- -      -
5511401 คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5511402 สถิติในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5513302 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5514312 การจัดการงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5514502 การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี      3(3-0-6)
5542301 วัสดุอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 40 หน่วยกิต
5504904 โครงงานปริญญานิพนธ์ 2      3(0-9-0)
5511301 กรรมวิธีการผลิต      3(3-0-6)
- -      -
5512506 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม      3(0-6-3)
5513303 การวางผังโรงงานอุตสาหรรม      3(3-0-6)
5513310 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ      3(0-6-3)
5513502 การบริหารคุณภาพในองค์กร      3(3-0-6)
5513525 วิศวกรรมบำรุงรักษา      3(3-0-6)
5513602 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน      3(3-0-6)
5514303 การศึกษาการทำงาน      3(3-0-6)
5514311 การวางแผนและการควบคุมการผลิต      3(3-0-6)
5514605 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอุตสาหการ      3(0-6-3)
5614302 เทคโนโลยีเครื่องมือกล      3(0-6-3)
5614310 การควบคุมคุณภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 18 หน่วยกิต
กลุ่มเทคโนโลยีการผลิต 5512401 กลศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6)
กลุ่มเทคโนโลยีการผลิต 5512402 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์      3(3-0-6)
กลุ่มเทคโนโลยีการผลิต 5512601 ระบบขนถ่ายวัสดุและระบบบรรจุภัณฑ์      3(3-0-6)
กลุ่มเทคโนโลยีการผลิต - -      -
กลุ่มเทคโนโลยีการผลิต 5514503 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
กลุ่มเทคโนโลยีการผลิต 5514516 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง      3(0-6-3)
กลุ่มเทคโนโลยีการผลิต 5514521 เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม      3(0-6-3)
กลุ่มเทคโนโลยีการผลิต 5613301 การออกแบบเครี่องมือแม่แบบและอุปกรณ์จับยึด      3(0-6-3)
กลุ่มเทคโนโลยีการผลิต 5614107 เทคโนโลยีแคด/แคม      3(0-6-3)
กลุ่มการจัดการอุตสาหกรรม 5512502 การวิจัยดำเนินงาน      3(3-0-6)
กลุ่มการจัดการอุตสาหกรรม 5513507 การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับงานอุตสาหกรรม      3(0-6-3)
กลุ่มการจัดการอุตสาหกรรม 5513508 การจัดการของเสียในงานอุตสาหกรรม      3(0-6-3)
กลุ่มการจัดการอุตสาหกรรม - -      -
กลุ่มการจัดการอุตสาหกรรม 5514314 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการต้นทุน      3(3-0-6)
กลุ่มการจัดการอุตสาหกรรม 5514504 การประกอบการอุตสาหกรรม      3(0-6-3)
กลุ่มการจัดการอุตสาหกรรม 5514505 มาตรฐานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
กลุ่มการจัดการอุตสาหกรรม 5514506 การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
กลุ่มการจัดการอุตสาหกรรม 5514508 การบริหารโครงการในงานอุตสาหกรรม      3(0-6-3)
กลุ่มการจัดการอุตสาหกรรม 5514523 เทคโนโลยีการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 5513801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีอุตสาหการ      1(0-2-1)
เลือก 5514801 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีอุตสาหการ 1      6(0-36-0)
เลือก 5514802 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหการ      6(0-36-0)
เลือก(เทียบโอน) 5514803 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีอุตสาหการ 2      3(0-18-0)
เลือก(เทียบโอน) 5514804 กรณีศึกษาทางวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหการ      3(0-6-3)
เลือก(เทียบโอน) (สหกิจ) 5514802 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหการ      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu