ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2555)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 84 หน่วยกิต
2561102 หลักกฎหมายมหาชน      3(3-0-6)
2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา      3(3-0-6)
2561301 กฎหมายแพ่ง:หลักทั่วไป      3(3-0-6)
2561302 กฎหมายอาญา 1      3(3-0-6)
2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน      3(3-0-6)
2562203 กฎหมายลักษณะหนี้      3(3-0-6)
2562204 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการนอกสั่ง และลาภมิควรได้      3(3-0-6)
2562205 เอกเทศสัญญา 1      3(3-0-6)
2562206 เอกเทศสัญญา 2      3(3-0-6)
2562207 เอกเทศสัญญา 3      3(3-0-6)
2562308 กฎหมายอาญา 2      3(3-0-6)
2562410 กฎหมายลักษณะประกันภัย      2(2-0-4)
2562411 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน      3(3-0-6)
2562412 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท      3(3-0-6)
2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม      2(2-0-4)
2563201 กฎหมายครอบครัว      3(3-0-6)
2563202 กฎหมายมรดก      3(3-0-6)
2563204 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์      3(3-0-6)
2563205 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1      3(3-0-6)
2563206 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2      3(3-0-6)
2563307 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1      3(3-0-6)
2563308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2      3(3-0-6)
2563408 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย      3(3-0-6)
2563503 กฎหมายลักษณะพยาน      3(3-0-6)
2563508 กฎหมายภาษีอากร      3(3-0-6)
2564101 กฎหมายรัฐธรรมนูญ      3(3-0-6)
2564405 กฎหมายปกครองและวีธีพิจารณาคดีปกครอง      3(3-0-6)
2564406 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 17 หน่วยกิต
2561104 กฎหมายสำหรับนักพัฒนา      3(3-0-6)
2561202 กฎหมายในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6)
2562302 กฎหมายธุรกิจ      3(3-0-6)
2562503 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย      3(3-0-6)
2563707 กฎหมายล้มละลาย      3(3-0-6)
2564401 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
2564407 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน      2(2-0-4)
2564408 นิติปรัชญา      2(2-0-4)
2564409 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา      3(3-0-6)
2564602 การว่าความและศาลจำลอง      3(3-0-6)
2564702 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค      3(3-0-6)
2564704 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2564803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิติศาสตร์      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2564804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิติศาสตร์      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 2564801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางนิติศาสตร์      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 2564802 สหกิจศึกษาทางนิติศาสตร์      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu