ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาลัยน่าน (2558)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 24 หน่วยกิต
3521103 หลักการบัญชี      3(2-2-5)
3531101 การเงินธุรกิจ      3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด      3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6)
3562310 การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน      3(3-0-6)
3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป      3(3-0-6)
3593302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 39 หน่วยกิต
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2      3(3-0-6)
3503901 การวิจัยทางธุรกิจ      3(2-2-5)
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ      3(3-0-6)
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ      3(3-0-6)
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ      3(3-0-6)
3561102 หลักการจัดการ      3(3-0-6)
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)
3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6)
3564903 สัมมนาทางการจัดการ      3(3-0-6)
3601202 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ      3(2-2-5)
4111101 หลักสถิติ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 3562104 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 3562114 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 3562127 การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 3562205 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 3562501 การจัดการคุณภาพ      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 3563102 การจัดการและการตลาดธุรกิจชุมชน      3(2-2-5)
กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 3563110 หลักการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 3563201 การวางแผนธุรกิจ      3(2-2-5)
กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 3563502 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 3564403 การจัดการความรู้      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 3564404 ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 3573305 การจัดการนวัตกรรมการบริการ      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 3603201 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5)
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3541303 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1      3(0-40-0)
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3541304 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2      3(0-40-0)
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3542307 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3      3(0-40-0)
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3542308 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 4      3(0-40-0)
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3542309 การจัดการธุรกิจค้าปลีกแบบบูรณาการ      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3543102 การจัดการการค้าปลีก      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3543304 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 5      3(0-40-0)
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3543305 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6      3(0-40-0)
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3543307 หลักการค้าปลีกสมัยใหม่      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3543308 การจัดการการขายในธุรกิจค้าปลีก      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3543309 การจัดการผลิตภัณฑ์ในธุรกิจค้าปลีก      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3544302 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 7      3(0-45-0)
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3544303 ธุรกิจค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3562132 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 3504801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางการบริหารธุรกิจ      1(0-2-1)
เลือก 3504802 สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ      6(0-36-0)
เลือก 3504804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารธุรกิจ      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu