ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ (2554)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 48 หน่วยกิต
2562302 กฎหมายธุรกิจ      3(3-0-6)
3503901 การวิจัยทางธุรกิจ      3(2-2-5)
3521103 หลักการบัญชี      3(2-2-5)
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ      3(3-0-6)
3531101 การเงินธุรกิจ      3(3-0-6)
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ      3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด      3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6)
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)
3562310 การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน      3(3-0-6)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6)
3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป      3(3-0-6)
3593302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ      3(3-0-6)
3601202 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ      3(2-2-5)
4111101 หลักสถิติ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 33 หน่วยกิต
3541102 การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ      3(3-0-6)
3544401 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการสร้างโอกาสทางการตลาด      3(2-2-5)
3562102 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์      3(3-0-6)
3562201 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่      3(2-2-5)
3562302 การพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6)
3562405 การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ      3(3-0-6)
3562506 การบริหารความเสี่ยง      3(3-0-6)
3563201 การวางแผนธุรกิจ      3(2-2-5)
3563701 การประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
3564901 สัมมนาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 15 หน่วยกิต
3542110 การตลาดเกษตร      3(3-0-6)
3543102 การจัดการการค้าปลีก      3(3-0-6)
3543106 การสร้างตราสินค้า      3(2-2-5)
3543403 กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ      3(2-2-5)
3544105 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      3(3-0-6)
3544106 การตลาดอินเทอร์เน็ต      3(3-0-6)
3562101 การจัดการธุรกิจครอบครัว      3(2-2-5)
3563102 การจัดการและการตลาดธุรกิจชุมชน      3(2-2-5)
3563115 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม      3(3-0-6)
3563208 การเจรจาต่อรอง      3(3-0-6)
3564106 แนวคิดการจัดการการประกอบการร่วมสมัย      3(3-0-6)
3564203 การบริหารโครงการสำหรับผู้ประกอบการ      3(3-0-6)
3564404 ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง      3(3-0-6)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3504803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารธุรกิจ      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3504804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารธุรกิจ      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 3504801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 3504802 สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu