ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 33 หน่วยกิต
3521103 หลักการบัญชี      3(2-2-5)
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ      3(3-0-6)
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ      3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด      3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6)
3562310 การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน      3(3-0-6)
3563115 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม      3(3-0-6)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6)
3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป      3(3-0-6)
3601202 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 48 หน่วยกิต
3602101 คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมิเดียสำหรับธุรกิจ      3(2-2-5)
3602201 ความรู้เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ      3(2-2-5)
3602202 การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ      3(2-2-5)
3602203 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ      3(2-2-5)
3602301 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ      3(2-2-5)
3602501 จริยธรรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      3(3-0-6)
3603101 พัฒนาเว็บไซต์      3(2-2-5)
3603103 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ      3(2-2-5)
3603201 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5)
3603402 การจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
3603403 โปรแกรมอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ทางธุรกิจ      3(2-2-5)
3603501 การตลาดออนไลน์      3(2-2-5)
3604902 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1      3(2-2-5)
3604903 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      3(2-2-5)
3604904 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 12 หน่วยกิต
3602102 การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานทางธุรกิจ      3(2-2-5)
3602502 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
3603202 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล      3(2-2-5)
3603203 การบริหารสินค้าคงคลังด้วยคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
3603401 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ      3(3-0-6)
3603502 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล      3(3-0-6)
3604101 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 3504801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางการบริหารธุรกิจ      1(0-2-1)
เลือก 3504802 สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ      6(0-36-0)
เลือก 3504804 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางการบริหารธุรกิจ      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu