ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2557)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 30 หน่วยกิต
2041101 การวาดเส้นเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์      3(2-2-5)
2041401 ประวัติการออกแบบนิเทศศิลป์      3(3-0-6)
2041402 ทฤษฎีสีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์      3(2-2-5)
2042102 การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์      3(2-2-5)
2042103 ประติมากรรมพื้นฐานเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์      3(2-2-5)
2042104 ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์      3(2-2-5)
2042105 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบงานนิเทศศิลป์      3(2-2-5)
2042203 การออกแบบบรรจุภัณฑ์      3(2-2-5)
2043901 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 40 หน่วยกิต
2031124 การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์      3(2-2-5)
2034416 การออกแบบเว็บไซต์      3(2-2-5)
2042204 การออกแบบ 2 มิติ      3(2-2-5)
2042205 การออกแบบหนังสือ      3(2-2-5)
2042206 การออกแบบตัวอักษร      3(2-2-5)
2042303 หลักการออกแบบนิเทศศิลป์      3(2-2-5)
2043203 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์      3(2-2-5)
2043204 การออกแบบสิ่งพิมพ์      3(2-2-5)
2043205 การออกแบบ 3 มิติ      3(2-2-5)
2044401 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นในงานนิเทศศิลป์      3(3-0-6)
2044901 การนำเสนอผลงานออกแบบนิเทศศิลป์      3(2-2-5)
2044902 ศิลปนิพนธ์ออกแบบนิเทศศิลป์      4(2-4-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 24 หน่วยกิต
2033106 พื้นฐานการสร้างภาพยนตร์      3(2-2-5)
2042201 ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ      3(2-2-5)
2042202 การออกแบบภาพประกอบ      3(2-2-5)
2042207 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว      3(2-2-5)
2042301 สำนึกไทยในการออกแบบ      3(2-2-5)
2042302 การจัดการงานออกแบบนิเทศศิลป์      3(2-2-5)
2042402 ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน      3(3-0-6)
2043201 จิตรกรรมดิจิทัล      3(2-2-5)
2043202 การออกแบบนิทรรศการและสภาพแวดล้อม      3(2-2-5)
2043301 การศึกษาอิสระในงานออกแบบนิเทศศิลป์      3(2-2-5)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2044801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางออกแบบนิเทศศิลป์      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2044802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางออกแบบนิเทศศิลป์      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 2044803 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางออกแบบนิเทศศิลป์      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 2044804 สหกิจศึกษาทางออกแบบนิเทศศิลป์      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu