ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2558)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 69 หน่วยกิต
2562108 กฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคม      3(3-0-6)
2591101 ทฤษฎีการพัฒนาสังคม      3(3-0-6)
2591114 จริยธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม      3(3-0-6)
2591301 แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานด้านสังคมวิทยา      3(3-0-6)
2591501 สังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง      3(3-0-6)
2592102 นโยบายสังคมกับการพัฒนา      3(3-0-6)
2592302 สังคมวิทยาชนบทและเมือง      3(3-0-6)
2592401 การเป็นวิทยากรกระบวนการ      3(3-0-6)
2592501 ประชากรศาสตร์เพื่อการพัฒนา      3(3-0-6)
2592502 ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม      3(3-0-6)
2593101 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น      3(3-0-6)
2593102 สถิติและการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์      3(3-0-6)
2593103 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม      3(3-0-6)
2593104 ชุมชนปฏิบัติเพื่อการพัฒนา      3(2-2-5)
2593105 สังคมศาสตร์กับการพัฒนา      3(3-0-6)
2593111 การวางแผนและการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม      3(2-2-5)
2593112 การประเมินผลโครงการพัฒนา      3(2-2-5)
2593117 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์      3(2-2-5)
2594105 โลกาภิวัตน์กับการพัฒนา      3(3-0-6)
2594113 ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนา      3(3-0-6)
2594119 สัมมนาปัญหาในการพัฒนาสังคม      3(2-2-5)
2594120 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 18 หน่วยกิต
2533404 เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา      3(2-2-5)
2591203 ภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนา      3(3-0-6)
2591307 ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา      3(3-0-6)
2592301 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มและบุคคล      3(2-2-5)
2593302 การบริหารและพัฒนาองค์กรพัฒนาสังคม      3(3-0-6)
2593304 การเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรทางสังคม      3(2-2-5)
2593401 สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม      3(3-0-6)
2593403 สวัสดิการผู้สูงอายุ      3(3-0-6)
2593404 สวัสดิการชุมชน      3(3-0-6)
2594303 สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาสังคม      3(3-0-6)
2693205 การจัดการวิสาหกิจชุมชน      3(3-0-6)
3591201 ระบบเศรษฐกิจไทย      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 2594801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น      1(0-2-1)
เลือก 2594802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น      6(0-36-0)
เลือก 2594803 สหกิจศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu