ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2553)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 69 หน่วยกิต
2533102 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม      3(3-0-6)
2562108 กฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคม      3(3-0-6)
2591101 ทฤษฎีการพัฒนาสังคม      3(3-0-6)
2591109 ชุมชนกับประชาสังคม      3(3-0-6)
2591114 จริยธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม      3(3-0-6)
2592102 นโยบายสังคมกับการพัฒนา      3(3-0-6)
2592106 ประวัติศาสตร์การพัฒนาสังคม      3(3-0-6)
2592107 ชุมชนเมือง      3(3-0-6)
2592115 การเมืองกับการพัฒนา      3(3-0-6)
2592116 การกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น      3(3-0-6)
2593103 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม      3(3-0-6)
2593104 ชุมชนปฏิบัติเพื่อการพัฒนา      3(2-2-5)
2593110 การจัดการความขัดแย้งทางสังคม      3(3-0-6)
2593111 การวางแผนและการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม      3(2-2-5)
2593112 การประเมินผลโครงการพัฒนา      3(2-2-5)
2593117 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์      3(2-2-5)
2593118 ประเด็นสำคัญร่วมสมัยเพื่อการพัฒนา      3(3-0-6)
2594105 โลกาภิวัตน์กับการพัฒนา      3(3-0-6)
2594113 ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนา      3(3-0-6)
2594119 สัมมนาปัญหาในการพัฒนาสังคม      3(2-2-5)
2594120 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา      3(2-2-5)
6002301 จิตวิทยาสังคม      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 24 หน่วยกิต
2591307 ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา      3(3-0-6)
2592201 ภูมิศาสตร์การวางแผนและการพัฒนา      3(2-2-5)
2592202 สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา      3(3-0-6)
2592301 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มและบุคคล      3(2-2-5)
2592305 ความร่วมมือขององค์กรภายในประเทศและระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
2592306 นโยบายและแผนพัฒนาองค์กรทางสังคม      3(3-0-6)
2593302 การบริหารและพัฒนาองค์กรพัฒนาสังคม      3(3-0-6)
2593304 การเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรทางสังคม      3(2-2-5)
2593401 สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม      3(3-0-6)
2593402 สวัสดิการครอบครัวและเด็ก      3(3-0-6)
2593403 สวัสดิการผู้สูงอายุ      3(3-0-6)
2593404 สวัสดิการชุมชน      3(3-0-6)
2594303 สิทธิมนุษยชนกับพัฒนาสังคม      3(3-0-6)
2693205 การจัดการวิสาหกิจชุมชน      3(3-0-6)
3591201 ระบบเศรษฐกิจไทย      3(3-0-6)
3593311 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา      3(3-0-6)
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ      จำนวน 3 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu