ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 53 หน่วยกิต
1631101 ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์      3(3-0-6)
1631103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาแบบยั่งยืน      3(3-0-6)
1631104 โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ      3(2-2-5)
1631208 การรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21      3(3-0-6)
1631403 การจัดการห้องสมุดดิจิทัล      3(3-0-6)
1631501 แหล่งสารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      3(3-0-6)
1631503 แหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      3(3-0-6)
1632106 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ      3(2-2-5)
1632107 จริยธรรมในวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์      3(3-0-6)
1632202 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ      3(2-2-5)
1632309 การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ      3(3-0-6)
1632310 การศึกษาผู้ใช้      3(2-2-5)
1633203 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น      3(2-2-5)
1633301 การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ      3(3-0-6)
1633401 การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ      3(2-2-5)
1633902 การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์      3(2-2-5)
1633903 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์      2(1-2-3)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 33 หน่วยกิต
กลุ่มบรรณารักษ์ 1631502 วรรณกรรมสำหรับเด็ก      3(3-0-6)
กลุ่มบรรณารักษ์ 1632201 การพัฒนาและการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ      3(2-2-5)
กลุ่มบรรณารักษ์ 1632501 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน      3(2-2-5)
กลุ่มบรรณารักษ์ 1633201 การจัดทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ 1      3(2-2-5)
กลุ่มบรรณารักษ์ 1633202 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน      3(2-2-5)
กลุ่มบรรณารักษ์ 1633206 วารสารและหนังสือพิมพ์      3(3-0-6)
กลุ่มบรรณารักษ์ 1633415 การจัดโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ      3(2-2-5)
กลุ่มบรรณารักษ์ 1633502 การอ่านทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์      3(3-0-6)
กลุ่มบรรณารักษ์ 1634201 การจัดทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ 2      3(2-2-5)
กลุ่มบรรณารักษ์ 1634301 บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป      3(3-0-6)
กลุ่มบรรณารักษ์ 1634304 การจัดการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์      3(3-0-6)
กลุ่มบรรณารักษ์ 1634501 ห้องสมุดโรงเรียน      3(3-0-6)
กลุ่มบรรณารักษ์ 1634903 การศึกษาเฉพาะบุคคลด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์      3(2-2-5)
กลุ่มสารสนเทศ 1631102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ      3(3-0-6)
กลุ่มสารสนเทศ 1631105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล      3(2-2-5)
กลุ่มสารสนเทศ 1632105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      3(2-2-5)
กลุ่มสารสนเทศ 1632108 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย      3(2-2-5)
กลุ่มสารสนเทศ 1632301 ศูนย์บริการสารสนเทศกับสังคมการเรียนรู้      3(3-0-6)
กลุ่มสารสนเทศ 1633102 การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศ      3(2-2-5)
กลุ่มสารสนเทศ 1634101 สื่อประสมเพื่อบริการสารสนเทศ      3(2-2-5)
กลุ่มสารสนเทศ 1634102 การออกแบบและการพัฒนาเว็บ      3(2-2-5)
กลุ่มสารสนเทศ 1634103 การออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒนาโปรแกรม      3(2-2-5)
กลุ่มสารสนเทศ 1634105 เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ      3(2-2-5)
กลุ่มสารสนเทศ 1634202 การปรับแต่งสารสนเทศ      3(3-0-6)
กลุ่มสารสนเทศ 1634406 การจัดการสารสนเทศสำหรับผู้ด้อยโอกาส      3(3-0-6)
กลุ่มสารสนเทศ 1634903 การศึกษาเฉพาะบุคคลด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์      3(2-2-5)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1631102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ      3(3-0-6)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1631105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล      3(2-2-5)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1631502 วรรณกรรมสำหรับเด็ก      3(3-0-6)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1632105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      3(2-2-5)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1632108 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย      3(2-2-5)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1632201 การพัฒนาและการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ      3(2-2-5)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1632301 ศูนย์บริการสารสนเทศกับสังคมการเรียนรู้      3(3-0-6)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1632501 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน      3(2-2-5)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1633102 การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศ      3(2-2-5)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1633201 การจัดทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ 1      3(2-2-5)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1633202 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน      3(2-2-5)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1633206 วารสารและหนังสือพิมพ์      3(3-0-6)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1633415 การจัดโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ      3(2-2-5)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1633502 การอ่านทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์      3(3-0-6)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1634101 สื่อประสมเพื่อบริการสารสนเทศ      3(2-2-5)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1634102 การออกแบบและการพัฒนาเว็บ      3(2-2-5)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1634103 การออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒนาโปรแกรม      3(2-2-5)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1634105 เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ      3(2-2-5)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1634201 การจัดทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ 2      3(2-2-5)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1634202 การปรับแต่งสารสนเทศ      3(3-0-6)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1634301 บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป      3(3-0-6)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1634304 การจัดการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์      3(3-0-6)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1634406 การจัดการสารสนเทศสำหรับผู้ด้อยโอกาส      3(3-0-6)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1634501 ห้องสมุดโรงเรียน      3(3-0-6)
กลุ่มบรรรณารักษ์และสารสนเทศ 1634903 การศึกษาเฉพาะบุคคลด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 1634801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์      1(0-2-1)
เลือก 1634802 สหกิจศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์      6(0-36-0)
เลือก 1634806 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu