ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 54 หน่วยกิต
2531301 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน      3(3-0-6)
2531302 ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน      3(2-2-5)
2531303 การพัฒนาชนบทและเมือง      3(2-2-5)
2532104 ชุมชนศึกษา      3(2-2-5)
2532206 สวัสดิการชุมชน      3(2-2-5)
2532304 จิตวิทยาในงานพัฒนาชุมชน      3(2-2-5)
2532307 การวิเคราะห์และจัดลำดับปัญหาชุมชน      3(2-2-5)
2532308 การจัดการระบบสารสนเทศชุมชน      3(2-2-5)
2532310 การวางแผนและบริหารงานพัฒนาชุมชน      3(2-2-5)
2533310 การประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชน      3(2-2-5)
2533401 ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาเชิงเปรียบเทียบ      3(2-2-5)
2533402 กระบวนการเสริมสร้างพลังชุมชน      3(2-2-5)
2533901 สถิติสำหรับการวิจัยทางการพัฒนาชุมชน      3(2-2-5)
2534901 สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน      3(2-2-5)
2534903 ระเบียบวิธีวิจัยในงานพัฒนาชุมชน      3(2-2-5)
2552101 การปกครองท้องถิ่นไทย      3(3-0-6)
2561104 กฎหมายสำหรับนักพัฒนา      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 30 หน่วยกิต
2523204 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา      3(2-2-5)
2531103 การจัดการความขัดแย้ง      3(2-2-5)
2531105 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม      3(3-0-6)
2531204 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยกับการพัฒนา      3(3-0-6)
2532205 ประชากรศึกษาเพื่อการพัฒนา      3(3-0-6)
2532403 ประชาคมกับการพัฒนา      3(2-2-5)
2532404 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา      3(3-0-6)
2532406 สันติศึกษากับการพัฒนา      3(3-0-6)
2533403 การจัดการตนเองของชุมชน      3(2-2-5)
2533404 เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา      3(2-2-5)
2533405 บทบาทหญิง-ชายกับการพัฒนา      3(3-0-6)
2533406 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาชุมชน      3(2-2-5)
2534401 การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน      3(2-2-5)
2534407 สิทธิเสรีภาพกับการพัฒนาชุมชน      3(3-0-6)
2534904 วิทยากรกระบวนการ      3(2-2-5)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 2533801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางการพัฒนาชุมชน      1(0-2-1)
เลือก 2534801 สหกิจศึกษาทางการพัฒนาชุมชน      6(0-36-0)
เลือก 2534803 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางการพัฒนาชุมชน      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu