ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2555)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 69 หน่วยกิต
1551112 ไวยากรณ์อังกฤษ 1      3(2-2-5)
1551113 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ      3(3-0-6)
1551211 การพูดสื่อสาร 1      3(2-2-5)
1551212 การพูดสื่อสาร 2      3(2-2-5)
1551221 กลวิธีการอ่านอนุเฉท      3(3-0-6)
1551231 การเขียนตามรูปแบบ      3(3-0-6)
1551232 การเขียนอนุเฉท      3(3-0-6)
1552101 ไวยากรณ์อังกฤษ 2      3(2-2-5)
1552213 การพูดสื่อสาร 3      3(2-2-5)
1552222 การอ่านเพื่อการตีความ      3(3-0-6)
1552402 วรรณคดีเบื้องต้น      3(3-0-6)
1553215 การนำเสนองาน      3(2-2-5)
1553223 การวิเคราะห์ความเรียง      3(3-0-6)
1553233 การเขียนความเรียง      3(2-2-5)
1553241 การเรียนภาษาด้วยการแสดง      3(2-2-5)
1553351 การแปลระดับต้น      3(3-0-6)
1553407 วรรณกรรมร่วมสมัย      3(3-0-6)
1553410 วรรณกรรมเอเชีย      3(3-0-6)
1554111 ภาษาศาสตร์ประยุกต์      3(3-0-6)
1554305 การแปลระดับกลาง      3(3-0-6)
1554604 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม      3(3-0-6)
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 15 หน่วยกิต
1552403 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ      3(3-0-6)
1552628 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม      3(3-0-6)
1552629 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 1      3(3-0-6)
1552630 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 2      3(3-0-6)
1552633 ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับกลาง      3(3-0-6)
1553242 ภาษาอังกฤษสำหรับการทดสอบมาตรฐาน 1      3(3-0-6)
1553404 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ      3(3-0-6)
1553510 ภาษาอังกฤษสำหรับไทยศึกษา      3(3-0-6)
1554201 ภาษาอังกฤษสำหรับการทดสอบมาตรฐาน 2      3(3-0-6)
1554235 การเขียนงานเชิงวิชาการ      3(3-0-6)
1554406 เทวตำนาน      3(3-0-6)
1554504 การอ่านงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะท้องถิ่นไทย      3(3-0-6)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1554802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษ      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1554805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษ      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 1554801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษ      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 1554803 สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษ      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu