ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 51 หน่วยกิต
1541112 การใช้พจนานุกรมไทย      3(3-0-6)
1541203 ภาษาไทยธุรกิจ      3(3-0-6)
1541213 การพูดเพื่อสังคม      3(3-0-6)
1541218 ทักษะการเขียนภาษาไทย      3(3-0-6)
1541219 ทักษะการอ่านภาษาไทย      3(3-0-6)
1542101 หลักไวยากรณ์ภาษาไทย      3(3-0-6)
1542113 ภาษาศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ      3(3-0-6)
1542211 การฟังและการพูดเพื่อผลสัมฤทธิ์      3(3-0-6)
1542212 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม      3(3-0-6)
1542221 พื้นฐานคอมพิวเตอร์กับงานเอกสารภาษาไทย      3(3-0-6)
1542402 ภาษากับวัฒนธรรมไทย      3(3-0-6)
1542403 ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยสำหรับชาวต่างประเทศ      3(3-0-6)
1543312 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีไทย      3(3-0-6)
1544211 ภาษาไทยในงานสำนักงาน      3(3-0-6)
1544413 วรรณคดีเอกของไทย      3(3-0-6)
1544912 สัมมนาการใช้ภาษาไทยของชาวต่างประเทศ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 33 หน่วยกิต
1541217 คอมพิวเตอร์กับการนำเสนอผลงานภาษาไทย      3(2-2-5)
1542218 การเขียนเชิงสร้างสรรค์      3(3-0-6)
1542220 ภาษาไทยสำหรับการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
1542222 การฟังจับใจความภาษาไทย      3(3-0-6)
1542223 การอ่านจับใจความสารภาษาไทย      3(3-0-6)
1542224 ภาษาไทยในงานประดิษฐ์เชิงศิลปวัฒนธรรม      3(3-0-6)
1542225 การฟังภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ      3(3-0-6)
1542406 วรรณกรรมประวัติศาสตร์      3(3-0-6)
1543216 การเขียนบันเทิงคดี      3(3-0-6)
1543234 เทคนิคการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์      3(3-0-6)
1543235 การเขียนภาษาไทยเพื่อกิจธุระ      3(3-0-6)
1543236 การสัมภาษณ์      3(3-0-6)
1543237 การอ่านหนังสือพิมพ์ไทย      3(3-0-6)
1543238 การเขียนความเรียงภาษาไทย      3(3-0-6)
1543239 การอ่านภาษาไทยผ่านวรรณกรรมไทย      3(3-0-6)
1543240 การสนทนาเฉพาะเรื่อง      3(3-0-6)
1543241 การแปล      3(3-0-6)
1543242 การเขียนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ      3(3-0-6)
1543430 วรรณกรรมท้องถิ่นไทย      3(3-0-6)
1544208 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย      3(3-0-6)
1544212 ภาษาไทยในสื่อสารมวลชน      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 1544801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาไทย      1(0-2-1)
เลือก 1544802 สหกิจศึกษาทางภาษาไทย      6(0-36-0)
เลือก 1544807 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาไทย      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu