ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 51 หน่วยกิต
1541210 การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์      3(3-0-6)
1541217 คอมพิวเตอร์กับการนำเสนอผลงานภาษาไทย      3(2-2-5)
1541301 วรรณกรรมปัจจุบัน      3(3-0-6)
1541409 พัฒนาการของวรรณคดีไทย      3(3-0-6)
1542101 หลักไวยากรณ์ภาษาไทย      3(3-0-6)
1542211 การฟังและการพูดเพื่อผลสัมฤทธิ์      3(3-0-6)
1542401 วรรณกรรมวิจารณ์      3(3-0-6)
1543109 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย      3(3-0-6)
1543220 การอ่านการเขียนร้อยแก้ว      3(3-0-6)
1543222 ภาษากับสังคม      3(3-0-6)
1543234 เทคนิคการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์      3(3-0-6)
1543408 คติชนวิทยา      3(3-0-6)
1543901 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย      3(3-0-6)
1544413 วรรณคดีเอกของไทย      3(3-0-6)
1544909 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย      3(2-2-5)
1544910 สัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 33 หน่วยกิต
1541203 ภาษาไทยธุรกิจ      3(3-0-6)
1541213 การพูดเพื่อสังคม      3(3-0-6)
1541215 วาทการ      3(3-0-6)
1542112 วิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทย      3(3-0-6)
1542212 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม      3(3-0-6)
1542218 การเขียนเชิงสร้างสรรค์      3(3-0-6)
1542219 การเขียนการพูดภาษาไทยผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์      3(3-0-6)
1542220 ภาษาไทยสำหรับการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
1542306 วรรณกรรมศึกษา      3(3-0-6)
1542307 วรรณคดีนิราศ      3(3-0-6)
1542308 ลีลาภาษาในวรรณกรรมไทย      3(3-0-6)
1542406 วรรณกรรมประวัติศาสตร์      3(3-0-6)
1543107 ภาษาถิ่น      3(3-0-6)
1543216 การเขียนบันเทิงคดี      3(3-0-6)
1543221 การอ่านการเขียนร้อยกรอง      3(3-0-6)
1543226 เทคนิคบรรณาธิการกิจ      3(3-0-6)
1543231 ภาษาไทยสำหรับการเป็นผู้ดำเนินรายการ      3(3-0-6)
1543232 การแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย      3(3-0-6)
1543233 การใช้ภาษาเพื่ออาชีพ      3(3-0-6)
1543309 วรรณกรรมเปรียบเทียบ      3(3-0-6)
1543310 อิทธิพลของวรรรกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย      3(3-0-6)
1543311 คำประพันธ์ไทย      3(3-0-6)
1543426 ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากวรรณกรรมไทย      3(3-0-6)
1543430 วรรณกรรมท้องถิ่นไทย      3(3-0-6)
1544104 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ      3(3-0-6)
1544207 การอ่านตีความ      3(3-0-6)
1544415 วรรณกรรมขนบประเพณีศาสนา      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 1544801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาไทย      1(0-2-1)
เลือก 1544802 สหกิจศึกษาทางภาษาไทย      6(0-36-0)
เลือก 1544807 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาไทย      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu