ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2555)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 24 หน่วยกิต
1652201 ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว      3(3-0-6)
1652202 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม      3(2-2-5)
1653102 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม      3(3-0-6)
1653103 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
1653104 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม      3(3-0-6)
1653209 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน      3(3-0-6)
3572207 จิตวิทยาการบริการ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 29 หน่วยกิต
1653101 การวิจัยด้านการท่องเที่ยว      3(2-2-5)
1653201 กลยุทธ์การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว      3(2-2-5)
1653203 การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน      3(2-2-5)
1653207 หลักการมัคคุเทศก์      3(2-2-5)
1654102 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการดำเนินงาน      3(2-2-5)
1654103 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว      3(2-2-5)
1654201 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
1654501 หลักการจัดการธุรกิจการบิน      3(3-0-6)
1654901 สัมมนาการท่องเที่ยว      2(0-4-2)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 42 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 1651102 ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวไทย      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 1651103 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 1651202 ความหลากหลายทางการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 1652102 ภูมิศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 1652204 ทัศนศิลป์และศิลปกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 1653202 วัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว 1      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 1653204 การจัดการการท่องเที่ยวแบบผจญภัย      3(2-2-5)
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 1653205 การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว      3(2-2-5)
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 1653206 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 1653208 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ      3(2-2-5)
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 1653210 วัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว 2      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 1653211 อาเซียนศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 1653301 หลักการโรงแรมและศิลปะการต้อนรับในการบริการ      3(2-2-5)
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 1653302 การจัดการธุรกิจที่พักแรม      3(2-2-5)
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 1653401 อาหารไทยเพื่อการท่องเที่ยว      3(2-2-5)
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 1653602 การจัดการธุรกิจสปา      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 1654601 การจัดการธุรกิจ MICE      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 1552628 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 1552629 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 1      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 1552630 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 2      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 1553215 การนำเสนองาน      3(2-2-5)
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 1554601 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 1561107 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1      3(2-2-5)
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 1561108 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2      3(2-2-5)
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 1562403 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 1562404 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2      3(3-0-6)
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 1563701 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์      3(2-2-5)
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 1571107 ภาษาจีนระดับต้น 1      3(2-2-5)
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2      3(2-2-5)
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 1571205 การฟังและการพูดภาษาจีน 1      3(2-2-5)
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 1571206 การฟังและการพูดภาษาจีน 2      3(2-2-5)
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 1572103 ภาษาจีนระดับต้น 3      3(2-2-5)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1653802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการท่องเที่ยว      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1654801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการท่องเที่ยว      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 1653801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยว      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 1654802 สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยว      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu