ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) คณะวิทยาลัยนานาชาติ (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 15 หน่วยกิต
1551201 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 1      3(3-0-6)
1551202 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 2      3(3-0-6)
1551221 กลวิธีการอ่านอนุเฉท      3(3-0-6)
1551232 การเขียนอนุเฉท      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 54 หน่วยกิต
1551616 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม 1      3(3-0-6)
1552203 การอ่านเชิงวิเคราะห์      3(3-0-6)
1552601 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ 1      3(3-0-6)
1552603 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม 2      3(3-0-6)
1552605 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 1      3(3-0-6)
1552629 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1      3(3-0-6)
1552630 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2      3(3-0-6)
1553201 การเขียนความเรียงและรายงาน      3(3-0-6)
1553202 การนำเสนอด้วยวาจา      3(3-0-6)
1553409 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อ      3(3-0-6)
1553604 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน 1      3(3-0-6)
1553606 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณา      3(3-0-6)
1554902 การศึกษาเอกเทศทางภาษาอังกฤษธุรกิจ      3(3-0-6)
3521104 การบัญชี 1      3(3-0-6)
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)
3562201 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่      3(2-2-5)
3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 15 หน่วยกิต
1553203 การพูดในที่ชุมชน      3(3-0-6)
1553204 ภาษาอังกฤษเพื่อการโน้มน้าวและการเจรจาต่อรอง      3(3-0-6)
1553351 การแปลระดับต้น      3(3-0-6)
1553602 อาเซียนศึกษา      3(3-0-6)
1553605 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 2      3(3-0-6)
1553607 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ 2      3(3-0-6)
1553608 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน 2      3(3-0-6)
1554305 การแปลระดับกลาง      3(3-0-6)
1554502 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม      3(3-0-6)
1554605 ภาษาอังกฤษสำหรับงานสื่อสารมวลชน      3(3-0-6)
1554608 กาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจออนไลน์      3(3-0-6)
1554609 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจไมซ์      3(3-0-6)
1554903 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาอังกฤษธุรกิจ      3(3-0-6)
3563116 สถานการณ์และแนวโน้มในอุตสาหกรรมชุมชน      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 1554806 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาอังกฤษธุรกิจ      1(0-2-1)
เลือก 1554807 สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ      6(0-36-0)
เลือก 1554809 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาอังกฤษธุรกิจ      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu