ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 14 หน่วยกิต
4021104 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น      1(0-2-1)
4031109 ชีววิทยาเบื้องต้น      3(3-0-6)
4031110 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น      1(0-2-1)
4034609 จุลชีววิทยาทางอาหาร      3(3-0-6)
4113106 สถิติเพื่อการวิจัย      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 59 หน่วยกิต
4511201 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร      3(2-2-5)
4511202 หลักการประกอบอาหาร      3(2-2-5)
4511203 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร      3(3-0-6)
4511204 ขนมอบเบื้องต้น      3(2-2-5)
4511401 ศิลปะการจัดดอกไม้-ใบตอง และแกะสลัก      3(2-2-5)
4512101 ชีวเคมีทางโภชนาการ      3(3-0-6)
4512102 โภชนศาสตร์ชุมชน      3(3-0-6)
4512201 อาหารไทย      3(2-2-5)
4512202 การถนอมอาหาร      3(2-2-5)
4512203 อาหารว่างและขนมหวานไทย      3(2-2-5)
4512204 อาหารนานาชาติ      3(2-2-5)
4512301 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม      3(2-2-5)
4512401 การออกแบบและตกแต่งอาหาร      3(2-2-5)
4513101 หลักการกำหนดอาหารและโภชนบำบัด      3(3-0-6)
4513201 อาหารเพื่อสุขภาพ      3(2-2-5)
4513202 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร      3(2-2-5)
4513301 การจัดบริการอาหารในสถาบัน      3(2-2-5)
4513901 สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ      2(1-2-3)
4514901 การวิจัยเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการ      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 18 หน่วยกิต
4513103 โภชนาการสำหรับเด็ก      3(3-0-6)
4513104 โภชนพิษวิทยา      3(3-0-6)
4513203 เค้กและการแต่งหน้า      3(2-2-5)
4513204 ขนมปัง พาย และเพสตรี้      3(2-2-5)
4513205 เครื่องดื่มและไอศกรีม      3(2-2-5)
4513206 ขนมไทย      3(2-2-5)
4513207 อาหารจานด่วน      3(2-2-5)
4513208 อาหารเอเซีย      3(2-2-5)
4513209 อาหารฮาลาล      3(2-2-5)
4513210 อาหารท้องถิ่น      3(2-2-5)
4513211 อาหารผสมผสานวัฒนธรรม      3(2-2-5)
4513302 การจัดการครัวมาตรฐาน      3(3-0-6)
4513303 การควบคุมด้านอาหารและเครื่องดื่ม      3(3-0-6)
4513304 การดำเนินงานด้านอาหารและบริการ      3(2-2-5)
4513401 การแกะสลักผัก ผลไม้ ในงานบริการอาหาร      3(2-2-5)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4513802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอาหารและโภชนาการ      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4514802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอาหารและโภชนาการ      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 4513801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางอาหารและโภชนาการ      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 4514801 สหกิจศึกษาทางอาหารและโภชนาการ      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu