ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 11 หน่วยกิต
4021104 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น      1(0-2-1)
4031109 ชีววิทยาเบื้องต้น      3(3-0-6)
4031110 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น      1(0-2-1)
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 66 หน่วยกิต
4061104 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
4062110 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
4062111 ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
4062208 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
4062209 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
4062401 การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
4062408 พลังงานสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์      3(3-0-6)
4062410 กฎหมายสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)
4063201 ปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน พืช และปุ๋ย      2(1-2-3)
4063209 มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์      3(2-2-5)
4063210 มลพิษทางดินและการจัดการ      3(3-0-6)
4063211 หลักและวิธีการทางอนามัยสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
4063212 มลพิษทางอากาศและการควบคุม      3(2-2-5)
4063407 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
4063417 หลักการจัดการลุ่มน้ำ      3(3-0-6)
4063421 การจัดการขยะและของเสียอันตราย      3(2-2-5)
4063504 การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ      3(2-2-5)
4063603 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
4063901 สัมมนาสิ่งแวดล้อม      1(0-2-1)
4063902 สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
4064501 การจัดการสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)
4064902 โครงการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม      3(0-6-3)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 6 หน่วยกิต
4062409 การอนุรักษ์ดินและน้ำ      3(3-0-6)
4062501 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์      3(3-0-6)
4063108 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ      3(2-2-5)
4063302 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย      3(3-0-6)
4063303 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)
4063401 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ      3(3-0-6)
4063402 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม      3(2-2-5)
4063420 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา      3(3-0-6)
4063422 สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย      3(2-2-5)
4063423 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย      3(2-2-5)
4063424 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน      3(3-0-6)
4063502 นิเวศวิทยาป่าไม้      3(3-0-6)
4063503 ทรัพยากรนันทนาการและการจัดการ      3(3-0-6)
4063601 การสำรวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้นสำหรับงานสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
4063602 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
4064101 สิ่งแวดล้อมศึกษา      3(3-0-6)
4064201 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
4064415 วิทยาศาสตร์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย      3(3-0-6)
4064502 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)
4064503 นโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)
4064504 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง      3(3-0-6)
4064601 เทคโนโลยีทางสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
4064602 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการทรัพยากร      3(2-2-5)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4063801 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4064801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 4063802 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 4064802 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu