ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 25 หน่วยกิต
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น      1(0-3-1)
4021109 หลักเคมี 1      3(3-0-6)
4021110 ปฏิบัติการหลักเคมี 1      1(0-3-1)
4021111 หลักเคมี 2      3(3-0-6)
4021112 ปฏิบัติการหลักเคมี 2      1(0-3-1)
4024707 พลังงานทดแทนทางเคมี      3(3-0-6)
4031109 ชีววิทยาเบื้องต้น      3(3-0-6)
4031110 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น      1(0-3-1)
4091403 แคลคูลัส 1      3(3-0-6)
4092403 แคลคูลัส 2      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 46 หน่วยกิต
4022202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1      1(0-3-1)
4022307 เคมีอินทรีย์ 1      3(3-0-6)
4022308 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1      1(0-3-1)
4022404 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1      3(3-0-6)
4022405 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1      1(0-3-1)
4022503 ชีวเคมี 1      3(3-0-6)
4022504 ปฏิบัติการชีวเคมี 1      1(0-3-1)
4022506 เคมีชีวอินทรีย์      3(3-0-6)
4022507 ปฏิบัติการเคมีชีวอินทรีย์      1(0-3-1)
4022622 เคมีวิเคราะห์ 1      3(3-0-6)
4022623 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1      1(0-3-1)
4022626 เคมีวิเคราะห์ 2      3(3-0-6)
4022627 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2      1(0-3-1)
4023202 เคมีอนินทรีย์ 2      3(3-0-6)
4023203 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2      1(0-3-1)
4023301 เคมีอินทรีย์ 2      3(3-0-6)
4023302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2      1(0-3-1)
4023401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2      3(3-0-6)
4023402 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2      1(0-3-1)
4024909 สัมมนาเคมี 1      1(0-3-1)
4024910 โครงการวิจัยทางเคมี      3(0-6-3)
4024911 สัมมนาเคมี 2      2(0-4-2)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 15 หน่วยกิต
4022625 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ      1(0-3-1)
4023307 สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์      2(2-0-4)
4023501 ชีวเคมี 2      3(3-0-6)
4023502 ปฏิบัติการชีวเคมี 2      1(0-3-1)
4023708 เคมีสภาวะแวดล้อม      3(3-0-6)
4023709 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม      1(0-3-1)
4023710 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น      3(3-0-6)
4023724 เคมีเกี่ยวกับเครื่องสำอาง      3(3-0-6)
4023728 ปฏิบัติการเคมีเครื่องสำอาง      1(0-3-1)
4023729 ปฏิบัติการเคมีมีพอลิเมอร์เบื้องต้น      1(0-3-1)
4023901 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี      3(3-0-6)
4024306 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ      3(3-0-6)
4024308 ปฏิบัติการเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ      1(0-3-1)
4024702 เอนไซม์เทคโนโลยี      3(3-0-6)
4024704 ปฏิบัติการเอนไซม์เทคโนโลยี      1(0-3-1)
4024705 นาโนเทคโนโลยีทางเคมี      3(3-0-6)
4024706 ปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยีทางเคมี      1(0-3-1)
4122608 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 4023801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเคมี      1(0-2-1)
เลือก 4024801 สหกิจศึกษาทางเคมี      6(0-36-0)
เลือก 4024803 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเคมี      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu