ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 18 หน่วยกิต
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1      3(3-0-6)
4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2      3(3-0-6)
4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น      3(3-0-6)
4122207 ดีสครีตและโครงสร้าง      3(3-0-6)
4122208 ทฤษฎีการคำนวณ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 48 หน่วยกิต
2562302 กฎหมายธุรกิจ      3(3-0-6)
4121102 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น      3(3-0-6)
4121205 อัลกอริทึม      3(2-2-5)
4121305 หลักการเขียนโปรแกรม      3(2-2-5)
4121306 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ      3(2-2-5)
4122202 โครงสร้างข้อมูล      3(2-2-5)
4122206 ระบบจัดการฐานข้อมูล      3(2-2-5)
4122506 วิศวกรรมซอฟต์แวร์      3(2-2-5)
4123310 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
4123404 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
4123501 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ      3(2-2-5)
4123706 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
4123708 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
4123904 ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6)
4124910 การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์      3(0-6-3)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 19 หน่วยกิต
4122205 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ      3(2-2-5)
4123202 การค้นคืนสารสนเทศ      3(2-2-5)
4123203 คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล      3(2-2-5)
4123306 การเขียนโปรแกรมแบบฝังตัว      3(2-2-5)
4123308 การเขียนโปรแกรมบนเครือข่าย      3(2-2-5)
4123506 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ      3(2-2-5)
4123639 คอมพิวเตอร์กราฟิก      3(2-2-5)
4123640 ชีวสารสนเทศ      3(2-2-5)
4123642 เทคโนโลยีสื่อประสม      3(2-2-5)
4123711 ระบบแบบกระจาย      3(2-2-5)
4123905 การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      1(0-2-1)
4124202 การประมวลผลภาพ      3(2-2-5)
4124203 ปัญญาประดิษฐ์      3(2-2-5)
4124304 เกมส์และการจำลอง      3(2-2-5)
4124305 โครงข่ายประสาทเทียม      3(2-2-5)
4124705 วิทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
4124706 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส      3(2-2-5)
4124707 เว็บเทคโนโลยี      3(2-2-5)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4124801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4124802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 4124805 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 4124806 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu