ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 12 หน่วยกิต
4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น      3(3-0-6)
4121305 หลักการเขียนโปรแกรม      3(2-2-5)
4131101 หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 55 หน่วยกิต
4121105 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์      3(3-0-6)
4121204 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม      3(2-2-5)
4121306 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ      3(2-2-5)
4121403 การปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
4122205 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ      3(2-2-5)
4123104 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)
4123106 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      3(3-0-6)
4123308 การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่าย      3(2-2-5)
4123506 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ      3(2-2-5)
4123507 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้      3(2-2-5)
4123904 ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)
4123905 การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      1(0-2-1)
4124609 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์      3(2-2-5)
4124707 เว็บเทคโนโลยี      3(2-2-5)
4132101 เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต      3(2-2-5)
4132601 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี      3(2-2-5)
4132701 เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
4134901 การศึกษาเอกเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(0-6-3)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 18 หน่วยกิต
3593218 เศรษฐศาสตร์การจัดการ      3(3-0-6)
4122105 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6)
4122206 ระบบจัดการฐานข้อมูล      3(2-2-5)
4123107 การทดสอบและการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์      3(2-2-5)
4123307 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน      3(2-2-5)
4123501 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ      3(2-2-5)
4123642 เทคโนโลยีสื่อประสม      3(2-2-5)
4123643 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านกราฟิก      3(2-2-5)
4124102 การวางแผนทรัพยากรในองค์กร      3(2-2-5)
4124103 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ      3(2-2-5)
4124303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่      3(2-2-5)
4124611 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5)
4124613 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ      3(2-2-5)
4124704 การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย      3(2-2-5)
4124708 เทคโนโลยีไร้สายและการสื่อสารการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเตอร์เน็ต      3(2-2-5)
4133101 การออกแบบและการบริหารเครือข่าย      3(2-2-5)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 4134801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      1(0-2-1)
เลือก 4134802 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      6(0-36-0)
เลือก 4134804 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         https://www.facebook.com/CSITURU2018/

         

         julalug@uru.ac.th,chanida@uru.ac.th, kanokwan@uru.ac.th,ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu