ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 9 หน่วยกิต
4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์      3(3-0-6)
4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 52 หน่วยกิต
2562302 กฎหมายธุรกิจ      3(3-0-6)
4121204 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม      3(2-2-5)
4121305 หลักการเขียนโปรแกรม      3(2-2-5)
4121403 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
4122105 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)
4122205 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ      3(2-2-5)
4123104 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)
4123106 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      3(3-0-6)
4123310 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
4123506 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ      3(2-2-5)
4123904 ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6)
4123905 การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      1(0-2-1)
4124707 เว็บเทคโนโลยี      3(2-2-5)
4131101 หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)
4132101 เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต      3(2-2-5)
4132701 เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
4134901 การศึกษาเอกเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(0-6-3)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 24 หน่วยกิต
4121306 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ      3(2-2-5)
4122206 ระบบจัดการฐานข้อมูล      3(2-2-5)
4123307 การพัฒนางานประยุกต์บนเว็บ      3(2-2-5)
4123501 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ      3(2-2-5)
4123642 เทคโนโลยีสื่อประสม      3(2-2-5)
4123643 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านกราฟิก      3(2-2-5)
4124102 การวางแผนทรัพยากรในองค์กร      3(2-2-5)
4124103 ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ      3(2-2-5)
4124609 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์      3(2-2-5)
4124611 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5)
4132601 การบูรณาการการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1      3(2-2-5)
4132602 การบูรณาการการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2      3(2-2-5)
4133101 การออกแบบและการบริหารเครือข่าย      3(2-2-5)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4134803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4134804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 4134801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 4134802 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu