ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 40 หน่วยกิต
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น      1(0-3-1)
4021109 หลักเคมี 1      3(3-0-6)
4021110 ปฏิบัติการหลักเคมี 1      1(0-3-1)
4021301 เคมีอินทรีย์      3(3-0-6)
4021304 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์      1(0-3-1)
4022503 ชีวเคมี 1      3(3-0-6)
4022504 ปฏิบัติการชีวเคมี 1      1(0-3-1)
4023501 ชีวเคมี 2      3(3-0-6)
4023502 ปฏิบัติการชีวเคมี 2      1(0-3-1)
4031109 ชีววิทยาเบื้องต้น      3(3-0-6)
4031110 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น      1(0-3-1)
4032602 จุลชีววิทยาเบื้องต้น      3(3-0-6)
4032603 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น      1(0-3-1)
4033902 ชีวสถิติ      3(2-2-5)
4033905 ทักษะพื้นฐานงานวิจัยทางชีววิทยา      3(3-0-6)
4091403 แคลคูลัส 1      3(3-0-6)
4092403 แคลคูลัส 2      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 31 หน่วยกิต
4032102 สรีรวิทยาทั่วไป      3(2-2-5)
4032202 พฤกษศาสตร์      3(2-2-5)
4032401 พันธุศาสตร์      3(2-2-5)
4033106 นิเวศวิทยา      3(2-2-5)
4033107 วิวัฒนาการ      3(2-2-5)
4033108 ชีววิทยาของเซลล์      3(2-2-5)
4033605 เทคโนโลยีชีวภาพ      3(2-2-5)
4034116 ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต      3(2-2-5)
4034906 โครงการวิจัยทางชีววิทยา      3(0-6-3)
4034907 สัมมนาทางชีววิทยา      1(0-2-1)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 15 หน่วยกิต
4032403 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล      3(2-2-5)
4032501 ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ      3(2-2-5)
4032608 สรีวิทยาของจุลินทรีย์      3(2-2-5)
4032609 ราวิทยา      3(2-2-5)
4033109 อนุกรมวิธาน      3(2-2-5)
4033201 ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและการวายของพืช      3(2-2-5)
4033202 สารสำคัญธรรมชาติทางชีววิทยา      3(2-2-5)
4033501 เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา      3(2-2-5)
4033607 วิทยาไวรัส      3(2-2-5)
4033608 วิทยาแบคทีเรีย      3(2-2-5)
4033701 เอนไซม์      3(2-2-5)
4033702 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาพันธุ์สัตว์      3(2-2-5)
4033703 พันธุวิศวกรรม      3(3-0-6)
4033704 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม      1(0-3-1)
4033903 ชีวสารสนเทศ      3(2-2-5)
4034113 หัวข้อคัดสรรทางชีววิทยา      2(2-0-4)
4034117 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์      3(2-2-5)
4034118 อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์      3(2-2-5)
4034207 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช      3(2-2-5)
4034402 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์      3(2-2-5)
4034601 ชีววิทยาการแปรรูปอาหารและการควบคุมคุณภาพ      3(2-2-5)
4034602 ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา      3(2-2-5)
4034614 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี      3(2-2-5)
4034615 จุลชีววิทยาทางดิน      3(2-2-5)
4034616 จุลินทรีย์อุตสาหกรรม      3(2-2-5)
4034618 จุลชีววิทยาทางอาหาร      3(2-2-5)
4034619 เทคโนโลยีการหมัก      3(2-2-5)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 4034801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางชีววิทยา      1(0-2-1)
เลือก 4034802 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางชีววิทยา      6(0-36-0)
เลือก 4034804 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu