ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาพื้นฐาน      จำนวน 33 หน่วยกิต
4021102 เคมีพื้นฐาน      2(2-0-4)
4021108 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน      1(0-3-1)
4021302 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น      2(2-0-4)
4021303 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น      1(0-3-1)
4021601 เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ      2(2-0-4)
4021602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ      1(0-3-1)
4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น      2(2-0-4)
4022402 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น      1(0-3-1)
4022502 ชีวเคมีเบื้องต้น      2(2-0-4)
4022505 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น      1(0-3-1)
4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน      3(2-2-5)
4031601 จุลชีววิทยาทั่วไป      2(2-0-4)
4031602 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป      1(0-3-1)
- -      -
4091609 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร      3(3-0-6)
5072901 การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร      3(2-2-5)
5073602 อาหารและโภชนาการ      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 51 หน่วยกิต
5071401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น      3(2-3-4)
5072301 การควบคุมคุณภาพอาหาร      3(2-3-4)
5072402 การแปรรูปอาหาร 1      3(2-3-4)
5073102 บรรจุภัณฑ์อาหารและการออกแบบ      3(2-2-5)
5073201 จุลชีววิทยาทางอาหาร      3(3-0-6)
5073202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร      1(0-3-1)
5073304 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส      2(1-3-2)
5073307 การประกันคุณภาพอาหาร      2(1-3-2)
5073308 สุขาภิบาลโรงงานอาหารและมาตรฐานอาหาร      3(2-3-4)
5073403 การแปรรูปอาหาร 2      3(2-3-4)
5073503 วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 1      2(1-3-2)
5073506 วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 2      2(1-3-2)
5073603 โภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ      3(3-0-6)
5073701 เคมีอาหาร      3(2-3-4)
5073702 หลักการวิเคราะห์อาหาร      3(2-3-4)
5074301 การจัดการและบริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร      3(2-2-5)
5074307 การจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมเกษตรและการใช้ประโยชน์      2(2-0-4)
5074902 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร      3(0-6-3)
5074903 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1      1(0-2-1)
5074904 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2      1(0-2-1)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 12 หน่วยกิต
5072601 อาหารเพื่อสุขภาพ      3(3-0-6)
5073302 สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมเกษตร      3(2-2-5)
5073405 กระบวนการแช่เย็นและแช่แข็งอาหาร      3(2-3-4)
5073406 การแปรรูปผักและผลไม้      3(2-3-4)
5074302 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร      3(2-2-5)
5074304 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร      3(2-3-4)
5074309 การจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร      3(2-2-5)
5074409 เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ์ธัญชาติ      3(2-3-4)
5074410 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม      3(2-3-4)
5074411 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อ      3(2-3-4)
5074412 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม      3(2-3-4)
5074413 เทคโนโลยีการทำแห้งอาหาร      3(2-3-4)
5074415 เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร      3(2-2-5)
5074416 การแปรรูปอาหารท้องถิ่น      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 5073801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางอุตสาหกรรมอาหาร      1(0-2-1)
เลือก 5074801 สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมอาหาร      6(0-36-0)
เลือก 5074803 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางอุตสาหกรรมอาหาร      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu