ข้อมูลทางสถิติ
รายงานข้อมูลทางสถิติด้านนักศึกษา
1.รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมดภาคการศึกษา 2/2553 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
2.รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาใหม่ภาคการศึกษา 2/2553 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
3.รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมดภาคการศึกษา 2/2553 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาISCED สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
4.รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาใหมภาคการศึกษา 2/2553 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาISCED สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
รายงานข้อมูลด้านหลักสูตร
1.รายงานข้อมูลหลักสูตรภาคการศึกษา 2/2553 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชาและระดับการศึกษา
รายงานข้อมูลด้านบุคลากร
1.รายงานจำนวนบุคลากรทั้งหมดของปี 2553 จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน
2.รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการของปี 2553 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา