อ.กชกร นาคสุขมูล
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1023622
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
Sect. 01

ED405

Tue1021206
การพัฒนาหลักสูตร
Sect. 03

733

1021206
การพัฒนาหลักสูตร
Sect. 04

A307

Wed1023621
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษ
Sect. 02

GE1029

Thu1022304
วิทยาการจัดการเรียนรู้
Sect. 02

ED405

1553241
การเรียนภาษาด้วยการแสดง
Sect. 03

IC302

Fri1553241
การเรียนภาษาด้วยการแสดง
Sect. 01

IC302

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650310201 (ภาษาอังกฤษ) 1023622 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 01 ED405
2 Tue (1-4) 650310201 (ภาษาอังกฤษ) 1021206 การพัฒนาหลักสูตร 03 ( TEACHER_2 ) 733
3 Tue (8-11) 650310202 (ภาษาอังกฤษ) 1021206 การพัฒนาหลักสูตร 04 ( TEACHER_2 ) A307
4 Wed (1-4) 640310202 (ภาษาอังกฤษ) 1023621 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษ 02 GE1029
5 Thu (1-4) 650310202 (ภาษาอังกฤษ) 1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 02 ( TEACHER_2 ) ED405
6 Thu (6-9) 640310203 (ภาษาอังกฤษ) 1553241 การเรียนภาษาด้วยการแสดง 03 IC302
7 Fri (6-9) 640310201 (ภาษาอังกฤษ) 1553241 การเรียนภาษาด้วยการแสดง 01 IC302