อ.สุภาวดี ซ้องก๋า
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon5681102
แผนที่และการแปลความหมายแผนที่
Sect. 01

EN302

Tue5683202
การเขียนโปรแกรมภูมิสารสนเทศ
Sect. 01

EN104

Wed
Thu5683302
การจัดการภัยพิบัติชุมชน
Sect. 99

EN201

5681101
ภูมิศาสตร์กายภาพเพื่องานสำรวจ
Sect. 01

EN104

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 660465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 5681102 แผนที่และการแปลความหมายแผนที่ 01 EN302
2 Tue (6-9) 650465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 5683202 การเขียนโปรแกรมภูมิสารสนเทศ 01 EN104
3 Thu (1-4) 590000003 (-) 5683302 การจัดการภัยพิบัติชุมชน 99 EN201
4 Thu (6-8) 660465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 5681101 ภูมิศาสตร์กายภาพเพื่องานสำรวจ 01 EN104