อ.ธีร์กัญญา อินทอง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1542106
พัฒนาการของภาษาไทย
Sect. 01

STA109

Tue1541701
การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย
Sect. 01

ED406

1542106
พัฒนาการของภาษาไทย
Sect. 02

STA109

Wed1541701
การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย
Sect. 02

A404

Thu1011201
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
Sect. 11

ED407

1011201
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
Sect. 09

ED406

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 640310101 (ภาษาไทย) 1542106 พัฒนาการของภาษาไทย 01 STA109
2 Tue (1-4) 660310101 (ภาษาไทย) 1541701 การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย 01 ED406
3 Tue (6-9) 640310102 (ภาษาไทย) 1542106 พัฒนาการของภาษาไทย 02 STA109
4 Wed (1-4) 660310102 (ภาษาไทย) 1541701 การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย 02 A404
5 Thu (1-4) 660314001 (การศึกษาปฐมวัย) 1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 11 ED407
6 Thu (6-9) 660311101 (เกษตรศาสตร์) 1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 09 ED406
7 Thu (6-9) 660313901 (คอมพิวเตอร์) 1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 10 ED406