อ.วานิสสา จันทรานุสรณ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1571301
การอ่านภาษาจีน 1
Sect. 01

GE1032

1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 25

ออกฝึก25

Tue
Wed1063301
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
Sect. 10

ED407

Thu1574601
การแปลภาษาจีน
Sect. 99

ED407

1571107
ภาษาจีนระดับต้น 1
Sect. 01

A904

Fri1063301
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
Sect. 04

ED307

1573107
วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
Sect. 01

IC305

1005801
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Sect. 98

ออกฝึก098

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 650318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 1571301 การอ่านภาษาจีน 1 01 GE1032
2 Mon (12-12) 630318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 25 ออกฝึก25
3 Wed (1-4) 650313501 (ดนตรีศึกษา) 1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 10 ED407
4 Thu (1-4) 590000003 (-) 1574601 การแปลภาษาจีน 99 ED407
5 Thu (1-3) 640446102 (รัฐประศาสนศาสตร์) 0001202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 06 GE10310
6 Thu (1-3) 650420601 (อาหารและโภชนาการ) 0001202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 07 GE10310
7 Thu (1-3) 650434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 0001202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 08 GE10310
8 Thu (6-9) 660318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 1571107 ภาษาจีนระดับต้น 1 01 A904
9 Fri (1-4) 650310302 (สังคมศึกษา) 1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 04 ED307
10 Fri (1-4) 650318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 12 ED307
11 Fri (6-8) 640318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 1573107 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน 01 IC305
12 Fri (12-12) 590000003 (-) 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 98 ออกฝึก098