อ.Howard Thomas White
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1553409
การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อ
Sect. 01

IC304

1551603
การพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักสื่อสาร
Sect. 01

IC300

Tue1553202
การนำเสนอด้วยวาจา
Sect. 01

IC301

Wed
Thu1552608
การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการใช้งาน
Sect. 01

IC304

Fri1554502
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
Sect. 02

IC305

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 630473701 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)) 1553409 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อ 01 IC304
2 Mon (5-7) 660473701 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)) 1551603 การพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักสื่อสาร 01 IC300
3 Tue (5-7) 640473701 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)) 1553202 การนำเสนอด้วยวาจา 01 IC301
4 Thu (5-7) 650473701 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)) 1552608 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการใช้งาน 01 IC304
5 Fri (1-3) 640473701 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)) 1554502 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 02 IC305