อ.John Francis Kelly
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue0001102
ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
Sect. 03

GE10310

Wed
Thu0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 21

GE10211

0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 22

GE1024

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (6-9) 660310201 (ภาษาอังกฤษ) 0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 03 GE10310
2 Tue (6-9) 660310202 (ภาษาอังกฤษ) 0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 04 GE10310
3 Tue (6-9) 660440211 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)) 0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 05 GE10310
4 Tue (6-9) 660473701 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)) 0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 06 GE10310
5 Thu (1-4) 650310201 (ภาษาอังกฤษ) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 21 GE10211
6 Thu (6-9) 650310202 (ภาษาอังกฤษ) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 22 GE1024