อ.ดร.พิสุทธิ์ ศรีจันทร์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1091101
กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
Sect. 01

ED407

Tue1091102
การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
Sect. 01

ED403

Wed
Thu1093607
การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Sect. 01

ED403

1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 19

ออกฝึก19

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660313901 (คอมพิวเตอร์) 1091101 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 01 ED407
2 Mon (1-3) 660315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 1091101 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 02 ED407
3 Tue (1-4) 660313901 (คอมพิวเตอร์) 1091102 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 01 ED403
4 Thu (1-4) 640313901 (คอมพิวเตอร์) 1093607 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 01 ED403
5 Thu (12-12) 630313901 (คอมพิวเตอร์) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 19 ออกฝึก19