อ.คชาภรณ์ อุดเลิศ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue1021206
การพัฒนาหลักสูตร
Sect. 09

A305

1021206
การพัฒนาหลักสูตร
Sect. 10

A305

Wed
Thu1011107
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
Sect. 04

A304

Fri4031111
ชีววิทยาสำหรับครู 1
Sect. 01

STC402

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 650310801 (พลศึกษา) 1021206 การพัฒนาหลักสูตร 09 A305
2 Tue (6-9) 650310802 (พลศึกษา) 1021206 การพัฒนาหลักสูตร 10 A305
3 Thu (1-4) 660310202 (ภาษาอังกฤษ) 1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 04 A304
4 Fri (1-4) 660310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 4031111 ชีววิทยาสำหรับครู 1 01 ( TEACHER_2 ) STC402