อ.คทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1102202
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
Sect. 02

A802

1102202
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
Sect. 01

A307

1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 09

ออกฝึก9

Tue1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 10

ออกฝึก10

Wed1023217
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
Sect. 01

A405

Thu1023217
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
Sect. 02

คหกรรม2

Fri1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 08

ออกฝึก8

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650312802 (การประถมศึกษา) 1102202 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 02 A802
2 Mon (6-9) 650312801 (การประถมศึกษา) 1102202 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 01 A307
3 Mon (12-12) 630310402 (คณิตศาสตร์) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 09 ออกฝึก9
4 Tue (12-12) 630310403 (คณิตศาสตร์) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 10 ออกฝึก10
5 Wed (1-4) 650310401 (คณิตศาสตร์) 1023217 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 01 A405
6 Thu (1-4) 650310402 (คณิตศาสตร์) 1023217 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 02 คหกรรม2
7 Fri (13-13) 630310401 (คณิตศาสตร์) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 08 ออกฝึก8