อ.วิไลวรรณ รัตนกูล
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue0001110
การคิดและการตัดสินใจ
Sect. 02

FMS104

4112302
ทฤษฎีความน่าจะเป็น
Sect. 01

STA303

Wed4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Sect. 99

STC202

Thu4093303
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Sect. 01

STA108

4091606
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
Sect. 99

STA208

Fri2504902
สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Sect. 02

GE1032

4091606
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
Sect. 03

STA208

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-3) 640310801 (พลศึกษา) 0001110 การคิดและการตัดสินใจ 02 FMS104
2 Tue (1-3) 640310802 (พลศึกษา) 0001110 การคิดและการตัดสินใจ 03 FMS104
3 Tue (1-3) 640311101 (เกษตรศาสตร์) 0001110 การคิดและการตัดสินใจ 05 FMS104
4 Tue (1-3) 640319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 0001110 การคิดและการตัดสินใจ 14 FMS104
5 Tue (1-3) 650313901 (คอมพิวเตอร์) 0001110 การคิดและการตัดสินใจ 15 FMS104
6 Tue (5-7) 650428701 (วิทยาการข้อมูล) 4112302 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 01 STA303
7 Wed (1-3) 590000003 (-) 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 99 STC202
8 Thu (1-3) 640422611 (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 4093303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 01 STA108
9 Thu (5-7) 590000003 (-) 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 99 STA208
10 Fri (1-3) 640446102 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2504902 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 02 GE1032
11 Fri (5-7) 660129701 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 03 STA208
12 Fri (5-7) 660429701 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 02 STA208