อ.ปรุฬห์จักร อัครารัศม์สกุล
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue2052103
หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์การละคร
Sect. 01

GE1029

1011201
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
Sect. 03

GE1028

Wed2052204
โขน 1
Sect. 01

816

Thu2053204
โขน 2
Sect. 01

816

Fri1011201
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
Sect. 07

ED405

1011201
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
Sect. 08

ED307

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-3) 640318201 (นาฏศิลป์) 2052103 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์การละคร 01 GE1029
2 Tue (6-9) 640310403 (คณิตศาสตร์) 1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 03 GE1028
3 Tue (6-9) 660315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 13 GE1028
4 Wed (1-4) 650318201 (นาฏศิลป์) 2052204 โขน 1 01 816
5 Thu (6-9) 640318201 (นาฏศิลป์) 2053204 โขน 2 01 816
6 Fri (1-4) 660310801 (พลศึกษา) 1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 07 ED405
7 Fri (6-9) 660310802 (พลศึกษา) 1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 08 ED307