ผศ.เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
Sect. 99

หอประชุม

0001106
ความเป็นพลเมืองไทย
Sect. 41

หอประชุม

0001106
ความเป็นพลเมืองไทย
Sect. 01

หอประชุม

Tue2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
Sect. 99

GE10310

Wed
Thu1521201
จริยศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม
Sect. 02

A306

1521201
จริยศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม
Sect. 01

FMS106

Fri0001204
ปรัชญาและศาสนาเพื่อการดำเนินชีวิต
Sect. 02

GE1031

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 590000003 (-) 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 99 หอประชุม
2 Mon (1-3) 660134941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 58 หอประชุม
3 Mon (1-3) 660134951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 59 หอประชุม
4 Mon (1-3) 660155801 (เทคโนโลยีการอาหาร) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 60 หอประชุม
5 Mon (1-3) 660165511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 61 หอประชุม
6 Mon (1-3) 660165621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 62 หอประชุม
7 Mon (1-3) 660166511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 63 หอประชุม
8 Mon (1-3) 660167701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 64 หอประชุม
9 Mon (1-3) 660310101 (ภาษาไทย) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 42 หอประชุม
10 Mon (1-3) 660310102 (ภาษาไทย) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 43 หอประชุม
11 Mon (1-3) 660310201 (ภาษาอังกฤษ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 44 หอประชุม
12 Mon (1-3) 660310301 (สังคมศึกษา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 46 หอประชุม
13 Mon (1-3) 660310401 (คณิตศาสตร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 48 หอประชุม
14 Mon (1-3) 660310801 (พลศึกษา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 51 หอประชุม
15 Mon (1-3) 660312801 (การประถมศึกษา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 54 หอประชุม
16 Mon (1-3) 660314001 (การศึกษาปฐมวัย) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 23 หอประชุม
17 Mon (1-3) 660423801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 31 หอประชุม
18 Mon (1-3) 660441801 (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 32 หอประชุม
19 Mon (1-3) 660445711 (การออกแบบนิเทศศิลป์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 33 หอประชุม
20 Mon (1-3) 660446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 34 หอประชุม
21 Mon (1-3) 660499201 (พยาบาลศาสตร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 38 หอประชุม
22 Mon (5-7) 660166801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 41 หอประชุม
23 Mon (5-7) 660310202 (ภาษาอังกฤษ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 45 หอประชุม
24 Mon (5-7) 660310302 (สังคมศึกษา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 47 หอประชุม
25 Mon (5-7) 660310402 (คณิตศาสตร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 49 หอประชุม
26 Mon (5-7) 660310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 50 หอประชุม
27 Mon (5-7) 660310802 (พลศึกษา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 52 หอประชุม
28 Mon (5-7) 660311101 (เกษตรศาสตร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 53 หอประชุม
29 Mon (5-7) 660312802 (การประถมศึกษา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 55 หอประชุม
30 Mon (5-7) 660313501 (ดนตรีศึกษา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 56 หอประชุม
31 Mon (5-7) 660313901 (คอมพิวเตอร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 57 หอประชุม
32 Mon (5-7) 660314002 (การศึกษาปฐมวัย) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 24 หอประชุม
33 Mon (5-7) 660315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 25 หอประชุม
34 Mon (5-7) 660316201 (วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 26 หอประชุม
35 Mon (5-7) 660318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 27 หอประชุม
36 Mon (5-7) 660318101 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 28 หอประชุม
37 Mon (5-7) 660318201 (นาฏศิลป์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 29 หอประชุม
38 Mon (5-7) 660319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 30 หอประชุม
39 Mon (5-7) 660446102 (รัฐประศาสนศาสตร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 35 หอประชุม
40 Mon (8-10) 640420601 (อาหารและโภชนาการ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 01 หอประชุม
41 Mon (8-10) 640423801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 02 หอประชุม
42 Mon (8-10) 640429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 03 หอประชุม
43 Mon (8-10) 640434921 (การตลาดดิจิทัล) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 04 หอประชุม
44 Mon (8-10) 640434931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 05 หอประชุม
45 Mon (8-10) 640440101 (ภาษาไทย(ภาษาไทย)) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 06 หอประชุม
46 Mon (8-10) 640441801 (การท่องเที่ยว) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 07 หอประชุม
47 Mon (8-10) 640444201 (การพัฒนาชุมชน) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 08 หอประชุม
48 Mon (8-10) 640445701 (ศิลปกรรม) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 09 หอประชุม
49 Mon (8-10) 640445711 (การออกแบบนิเทศศิลป์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 10 หอประชุม
50 Mon (8-10) 640465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 11 หอประชุม
51 Mon (8-10) 640465612 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 12 หอประชุม
52 Mon (8-10) 640466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 13 หอประชุม
53 Mon (8-10) 640473701 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 14 หอประชุม
54 Mon (8-10) 650429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 15 หอประชุม
55 Mon (8-10) 650434951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 16 หอประชุม
56 Mon (8-10) 650443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 17 หอประชุม
57 Mon (8-10) 650449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 18 หอประชุม
58 Mon (8-10) 650466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 19 หอประชุม
59 Mon (8-10) 650467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 20 หอประชุม
60 Mon (8-10) 650467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 21 หอประชุม
61 Mon (8-10) 650476401 (ภาษาจีนธุรกิจ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 22 หอประชุม
62 Tue (1-4) 590000003 (-) 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 99 GE10310
63 Tue (1-4) 650310901 (อุตสาหกรรมศิลป์) 0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 08 GE10310
64 Tue (1-4) 650311101 (เกษตรศาสตร์) 0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 09 GE10310
65 Tue (1-4) 650313501 (ดนตรีศึกษา) 0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 12 GE10310
66 Tue (1-4) 650318201 (นาฏศิลป์) 0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 18 GE10310
67 Thu (1-3) 660310302 (สังคมศึกษา) 1521201 จริยศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม 02 A306
68 Thu (6-8) 660310301 (สังคมศึกษา) 1521201 จริยศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม 01 FMS106
69 Fri (1-3) 640462201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 0001204 ปรัชญาและศาสนาเพื่อการดำเนินชีวิต 02 GE1031
70 Fri (1-3) 650451101 (เกษตรศาสตร์) 0001204 ปรัชญาและศาสนาเพื่อการดำเนินชีวิต 01 GE1031