อ.อุษณีย์ มากประยูร
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3043411
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อชุมชน
Sect. 99

FMS412

3012104
การออกแบบและสร้างสรรค์เนื้อหาในสื่อดิจิทัล
Sect. 01

FMS314

Tue
Wed
Thu3043404
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
Sect. 01

FMS412

Fri3013501
การวางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
Sect. 01

FMS107

3013504
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Sect. 01

FMS107

Sat
Sun3013113
การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล
Sect. 01

1142

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 590000003 (-) 3043411 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อชุมชน 99 FMS412
2 Mon (6-9) 650434711 (นิเทศศาสตร์) 3012104 การออกแบบและสร้างสรรค์เนื้อหาในสื่อดิจิทัล 01 FMS314
3 Mon (8-10) 640434721 (นิเทศศาสตร์(การสื่อสารการตลาด)) 3013502 การจัดการการสื่อสารกิจกรรมพิเศษ 01 FMS107
4 Thu (6-9) 640434711 (นิเทศศาสตร์(นิเทศศาสตร์)) 3043404 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 01 FMS412
5 Fri (1-3) 640434721 (นิเทศศาสตร์(การสื่อสารการตลาด)) 3013501 การวางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 01 FMS107
6 Fri (5-7) 640434721 (นิเทศศาสตร์(การสื่อสารการตลาด)) 3013504 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 01 FMS107
7 Sun (9-11) 591000001 (-) 3013113 การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล 01 1142