อ.อุทัย ละชั่ว
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue2554301
จริยธรรมสำหรับนักบริหาร
Sect. 01

1142

Wed2552307
การบริหารการพัฒนา
Sect. 99

1112

Thu2553313
การบริหารสำนักงานภาครัฐ
Sect. 03

A405

2552301
นโยบายสาธารณะ
Sect. 02

1144

Fri2551105
การเมืองการปกครองไทย
Sect. 02

GE1028

Sat
Sun2551103
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
Sect. 04

1146

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (5-7) 630446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2554301 จริยธรรมสำหรับนักบริหาร 01 1142
2 Wed (1-3) 590000003 (-) 2552307 การบริหารการพัฒนา 99 1112
3 Thu (1-4) 650446102 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2553313 การบริหารสำนักงานภาครัฐ 03 A405
4 Thu (5-7) 660446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2552301 นโยบายสาธารณะ 02 1144
5 Thu (5-7) 660446102 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2552301 นโยบายสาธารณะ 03 1144
6 Fri (1-3) 660310302 (สังคมศึกษา) 2551105 การเมืองการปกครองไทย 02 GE1028
7 Sun (1-3) 661446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2551103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 04 1146