อ.อิสระ ทับสีสด
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1043412
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Sect. 14

A307

1023619
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูชีววิทยา
Sect. 01

STA305

Tue1043412
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Sect. 12

ED307

1043412
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Sect. 19

A207

1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 22

ออกฝึก22

Wed1043412
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Sect. 05

A403

Thu1043412
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Sect. 31

A305

1043412
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Sect. 11

A207

Fri1043412
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Sect. 03

A207

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 640312801 (การประถมศึกษา) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 14 A307
2 Mon (6-9) 640315301 (วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)) 1023619 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูชีววิทยา 01 STA305
3 Tue (1-4) 640310901 (อุตสาหกรรมศิลป์) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 12 ED307
4 Tue (1-4) 640313501 (ดนตรีศึกษา) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 17 ED307
5 Tue (6-9) 640314001 (การศึกษาปฐมวัย) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 19 A207
6 Tue (13-13) 630315301 (วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 22 ออกฝึก22
7 Wed (1-4) 640310203 (ภาษาอังกฤษ) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 05 A403
8 Thu (1-4) 640310402 (คณิตศาสตร์) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 31 A305
9 Thu (1-4) 640310403 (คณิตศาสตร์) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 08 A305
10 Thu (6-9) 640310802 (พลศึกษา) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 11 A207
11 Fri (1-4) 640310201 (ภาษาอังกฤษ) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 03 A207