อ.ดร.อิทธิโชตน์ โชติกุณฑ์พันธุ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2551103
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
Sect. 03

N134

2554801
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางรัฐประศาสนศาสตร์
Sect. 01

ออกฝึก111

Tue2552301
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Sect. 01

N133

2554305
การจัดการความขัดแย้งในองค์กร
Sect. 01

เทคโน

Wed
Thu
Fri
Sat2553302
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
Sect. 06

N132

Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-8) 660486111 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2551103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 03 N134
2 Mon (13-13) 630486111 (รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)) 2554801 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางรัฐประศาสนศาสตร์ 01 ออกฝึก111
3 Tue (1-3) 650486111 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2552301 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 01 N133
4 Tue (5-7) 640486111 (รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)) 2554305 การจัดการความขัดแย้งในองค์กร 01 เทคโน
5 Sat (5-7) 652486111 (รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)) 2553302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 06 N132