ผศ.ดร.อำนาจ บุญอนนท์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue2081203
ทักษะเครื่องสีไทย 1
Sect. 01

ดนตรี

1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 18

ออกฝึก18

Wed1023633
การสอนวิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทย
Sect. 01

เยี่ยมวิมาน

Thu2082101
ทฤษฎีดนตรีไทย
Sect. 01

ดนตรี

Fri1023631
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูดนตรี
Sect. 01

เยี่ยมวิมาน

2082211
ทักษะขิมไทย 3
Sect. 01

ดนตรี2

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (8-11) 660313501 (ดนตรีศึกษา) 2081203 ทักษะเครื่องสีไทย 1 01 ดนตรี
2 Tue (12-12) 630313501 (ดนตรีศึกษา) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 18 ออกฝึก18
3 Wed (1-4) 640313501 (ดนตรีศึกษา) 1023633 การสอนวิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทย 01 เยี่ยมวิมาน
4 Thu (1-3) 660313501 (ดนตรีศึกษา) 2082101 ทฤษฎีดนตรีไทย 01 ดนตรี
5 Fri (1-4) 640313501 (ดนตรีศึกษา) 1023631 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูดนตรี 01 เยี่ยมวิมาน
6 Fri (6-9) 650313501 (ดนตรีศึกษา) 2082211 ทักษะขิมไทย 3 01 ดนตรี2