อ.อลงกรณ์ สุขจีรเดช
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue3591107
คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์
Sect. 01

FMS308

3594304
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
Sect. 03

FMS313

Wed3592201
เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุนในยุคดิจิทัล
Sect. 01

GE1023

Thu3594304
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
Sect. 01

FMS103

3594304
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
Sect. 02

FMS103

Fri3592101
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Sect. 01

FMS308

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-3) 650433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) 3591107 คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 01 FMS308
2 Tue (6-8) 660139802 (การบัญชี) 3594304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ 03 FMS313
3 Wed (1-4) 590000001 (-) 3592201 เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุนในยุคดิจิทัล 01 GE1023
4 Thu (1-3) 630439801 (การบัญชี) 3594304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ 01 FMS103
5 Thu (5-7) 660139801 (การบัญชี) 3594304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ 02 FMS103
6 Fri (5-7) 660433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 01 FMS308