อ.ดร.อรุชา พึ่งอินทร์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1023202
การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
Sect. 99

ED305

1023622
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
Sect. 02

ED405

1023708
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้สำหรับบทเรียนภาษาอังกฤษ
Sect. 99

ED305

Tue1021206
การพัฒนาหลักสูตร
Sect. 03

733

Wed
Thu1022304
วิทยาการจัดการเรียนรู้
Sect. 02

ED405

1023621
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษ
Sect. 01

GE10211

Fri1024610
วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2
Sect. 99

ED207

1023621
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษ
Sect. 03

IC303

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 590000003 (-) 1023202 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 99 ED305
2 Mon (6-9) 650310202 (ภาษาอังกฤษ) 1023622 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 02 ED405
3 Mon (10-14) 590000003 (-) 1023708 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้สำหรับบทเรียนภาษาอังกฤษ 99 ED305
4 Tue (1-4) 650310201 (ภาษาอังกฤษ) 1021206 การพัฒนาหลักสูตร 03 733
5 Thu (1-4) 650310202 (ภาษาอังกฤษ) 1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 02 ED405
6 Thu (6-9) 640310201 (ภาษาอังกฤษ) 1023621 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษ 01 GE10211
7 Fri (1-4) 590000003 (-) 1024610 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2 99 ED207
8 Fri (1-4) 640310202 (ภาษาอังกฤษ) 1553241 การเรียนภาษาด้วยการแสดง 02 IC303
9 Fri (6-9) 640310203 (ภาษาอังกฤษ) 1023621 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษ 03 IC303