อ.อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3562130
การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
Sect. 01

FMS401

Tue
Wed
Thu
Fri3574105
การจัดการระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อธุรกิจบริการ
Sect. 01

FMS109

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-7) 660134951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 3562130 การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 01 FMS401
2 Fri (1-3) 640434951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 3574105 การจัดการระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อธุรกิจบริการ 01 FMS109