อ.ดร.อภิชาติ สุขอร่าม
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1043412
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Sect. 13

GE1028

1043412
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Sect. 25

ED407

Tue
Wed1043412
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Sect. 28

ED406

Thu
Fri1043412
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Sect. 04

A306

1005802
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Sect. 99

ออกฝึก099

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 640311101 (เกษตรศาสตร์) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 13 GE1028
2 Mon (1-4) 640313901 (คอมพิวเตอร์) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 18 GE1028
3 Mon (6-9) 640316201 (วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์)) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 25 ED407
4 Mon (6-9) 640318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 26 ED407
5 Wed (1-4) 640318201 (นาฏศิลป์) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 28 ED406
6 Wed (1-4) 640319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 29 ED406
7 Fri (6-9) 640310202 (ภาษาอังกฤษ) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 04 A306
8 Fri (12-12) 590000003 (-) 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 99 ออกฝึก099
9 Fri (12-12) 610310401 (คณิตศาสตร์) 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 99 ออกฝึก099