อ.เสกสรร อินชะนะ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue0001104
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
Sect. 02

A204

0001104
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
Sect. 20

IC303

Wed
Thu
Fri1551204
การฟังและออกเสียงภาษาอังกฤษ
Sect. 01

IC300

1551105
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น
Sect. 01

IC300

Sat
Sun0001104
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
Sect. 01

1142

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 640310101 (ภาษาไทย) 0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 02 A204
2 Tue (1-4) 640310102 (ภาษาไทย) 0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 03 A204
3 Tue (6-9) 650440211 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)) 0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 20 IC303
4 Tue (6-9) 650473701 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)) 0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 23 IC303
5 Fri (1-3) 660473701 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)) 1551204 การฟังและออกเสียงภาษาอังกฤษ 01 IC300
6 Fri (5-7) 660473701 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)) 1551105 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น 01 IC300
7 Sun (1-4) 631449001 (นิติศาสตร์) 0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 01 1142