อ.ดร.สุมิตรา โรจนนิติ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue1051205
จิตวิทยาสำหรับครู
Sect. 09

ED306

1051401
จิตวิทยาการเรียนรู้
Sect. 01

ED405

Wed
Thu1051205
จิตวิทยาสำหรับครู
Sect. 08

ED305

1051205
จิตวิทยาสำหรับครู
Sect. 07

ED306

Fri1053702
วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ครูจิตวิทยาการแนะแนว
Sect. 01

GE10210

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 660318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 1051205 จิตวิทยาสำหรับครู 09 ED306
2 Tue (6-8) 650319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 1051401 จิตวิทยาการเรียนรู้ 01 ED405
3 Thu (1-4) 660315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 1051205 จิตวิทยาสำหรับครู 08 ED305
4 Thu (1-4) 660318101 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)) 1051205 จิตวิทยาสำหรับครู 10 ED305
5 Thu (6-9) 660313501 (ดนตรีศึกษา) 1051205 จิตวิทยาสำหรับครู 07 ED306
6 Fri (1-4) 640319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 1053702 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ครูจิตวิทยาการแนะแนว 01 GE10210