อ.ดร.สุภัคกาญจน์ จิวาลักษณ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon0001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Sect. 19

A204

0001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Sect. 01

A204

Tue1542403
ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Sect. 01

1143

Wed
Thu
Fri0001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Sect. 11

A205

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660310302 (สังคมศึกษา) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 19 A204
2 Mon (1-3) 660310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 20 A204
3 Mon (1-3) 660310802 (พลศึกษา) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 22 A204
4 Mon (1-3) 660451101 (เกษตรศาสตร์) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 38 A204
5 Mon (5-7) 640439801 (การบัญชี) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 01 A204
6 Mon (5-7) 640465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 04 A204
7 Mon (5-7) 640465612 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 05 A204
8 Mon (5-7) 660310301 (สังคมศึกษา) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 18 A204
9 Mon (5-7) 660310801 (พลศึกษา) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 21 A204
10 Tue (1-3) 630440111 (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) 1542403 ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 01 1143
11 Tue (1-3) 650440111 (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) 1542403 ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 02 1143
12 Fri (5-7) 650425201 (เคมี) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 11 A205
13 Fri (5-7) 650433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 16 A205
14 Fri (5-7) 650434931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10 A205
15 Fri (5-7) 650445701 (ทัศนศิลป์) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 12 A205
16 Fri (5-7) 650455801 (เทคโนโลยีการอาหาร) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 13 A205
17 Fri (5-7) 650462201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 14 A205
18 Fri (5-7) 650465511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 15 A205